Karneval v Benátkách

[:cz]

Karneval v Benátkách

Opera André Campry z roku 1699 komponovaná pro Versailles
(koncertní provedení)

Judith van Wanroij – soprán (Isabelle / Eurydice)
Mathias Vidal – tenor (Orphée)
Marie Lenormand – mezzosoprán (Léonore / Une Ombre)
Thomas Dolié – baryton (Léandre)
Lisandro Abadie – basbaryton (Rodolphe / Pluton)

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – umělecká vedoucí
Lenka Torgersen – koncertní mistr

Čtvrtek 4. 8. 2016, 19.30
Pražský hrad, Španělský sál
Pražský hrad, Praha 1

Koncert se konal za laskavé podpory Francouzského Institutu v Paříži, Francouzského Institutu v Praze a ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles a se Správou Pražského hradu v rámci cyklu Hudba Pražského hradu.

 

Když měla v roce 1699 v pařížském Salle du Palais-Royal premiéru opera-balet Karneval v Benátkách od André Campry, musela to být pamětihodná událost. Campra totiž v opeře propojil svět commedie dell’arte s římskou mytologií, a navíc, aby vprostřed Paříže navodil vůni Benátek, nechal prolnout styl francouzský se stylem italským. Aneb, jak se vyjádřil jeden kritik k novodobé premiéře, Campra mistrovsky promísil rukopis Lullyho s kompozičním stylem Monteverdiho, čímž předznamenal hudbu Händelovu a Rameauovu. Na slavnostním závěrečném večeru Letních slavností staré hudby se v koncertním provedení opery za doprovodu rezidenčního souboru Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové představila pětice skvělých pěvců: Judith Van Wanroij, Mathias Vidal, Marie Lenormand, Thomas Dolié a Lisandro Abadie. Španělský sál se pro tuto příležitost pomyslně oděl v pestrý šat harlekýna.

[DDET Program koncertu]

André Campra (1660–1744)
Le carnaval de Venise (1699)
opéra-ballet (koncertní provedení)
[/DDET]

Les Folies françoises

 

Benátský karneval v Paříži aneb Francouzsko-italské operní
sbratření

Opera PLUS, 8. 5. 2016, David Chaloupka
[…] I současné pražské koncertní provedení souborem Collegium Marianum pod vedením umělecké vedoucí Jany Semerádové můžeme označit za jednoznačný úspěch. U pražského koncertního provedení je třeba ocenit tvar, ve kterém umělecká vedoucí Jana Semerádová posluchačům 17. mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby dílo předložila. Nejde o žádný archivní přístup, ale o promyšlený výběr hudebních čísel s mimořádným spádem a smyslem pro kontrastní charakter jednotlivých krátkých výstupů. […]

Dvaadvacetičlenný orchestr interpretoval partituru s nesmírnou živostí, hudebním kolorismem a radostnou muzikálností, která je z jejich výkonu bezprostředně a okamžitě cítit. Vtipně jsou provedena zvukomalebná místa (výborná bicí) a zpěváci jsou nuancovaně a elegantně doprovázeni cembalem Elisabeth Geiger. Dirigentka pozoruhodně odstínila jednotlivé polohy – komiku, satiru i parodii, královskou operu a rádoby lidové popěvky i duševní polohy typizovaných postav (žárlivost, láska, touha po pomstě, beznaděj a tak dále). Soustředěný pěvecký soubor pak byl velmi vyrovnaný a takřka dokonale vyhovoval záměru koncertního provedení. Všichni sólisté ostatně vnímali Camprovu operu jako stále živý divadelní tvar, a tak svá vystoupení doplnili vhodnou mimikou i gestikou, které posluchačům výrazně rozšiřovaly představu o vystupujících postavách. […]
[nggallery id=276]

Judith van Wanroij dosponuje velkým smyslem pro styl a dokáže interpretovat jak monumentálně tragické, tak i komické typy. Promyšlenou práci s výrazem na relativně malé ploše krátkých čísel dokázala předvést i v partu na konci šťastnější sokyně. Výborná srozumitelnost slova i dokonalá hlasová modulace dotvořily její postavu. […] Lisandro Abadie svým pohyblivým basem s rezonujícími hloubkami a velmi dobře ovládanými výškami výborně vyjádřil mstivého italského žárlivce (a pak Plutona).

Opravdu velmi temperamentního provedení, které se intenzitou poněkud lišilo od ostatních, se dostalo malým rolím cikánů a Orfeovi. Zkušený tenorista Francouz Mathias Vidal, který zpívá také četné party francouzského speciálního hlasového oboru haute-contre, mě tentokráte přesvědčil mnohem více než minulý týden v inscenaci Rameauových Les Indes galantes v Mnichově. […]

To, že dílo okamžitě našlo ohlas u posluchačů, kteří bezprostředně reagovali především na taneční čísla s chytlavými rytmy, dosvědčují i elegantní taneční gesta paní dirigentky, která tradičně doplňují její řízení souboru.

Zpět na Program 2016

[:en]

The Carnival of Venice

André Campra’s 1699 Opera for Versailles
(concert performance)

Judith van Wanroij – soprano (Isabelle / Eurydice)
Mathias Vidal – tenor (Orphée)
Marie Lenormand – mezzosoprano (Léonore / Une Ombre)
Thomas Dolié – baritone (Léandre)
Lisandro Abadie – bassbaritone (Rodolphe / Pluton)

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – artistic director
Lenka Torgersen – concertmaster

Thursday 4. 8. 2016, 19.30
Prague Castle, The Spanish Hall
Prague Castle, Prague 1

Supported by the French Institute in Paris, the French Institute in Prague and in collaboration with the Centre de musique baroque de Versailles and the Prague Castle Administration, and within the concert cycle “Music of the Prague Castle”.

 

It must have been a memorable event when the opera-ballet Carnaval de Venice by André Campra was premiered in the Salle du Palais-Royal in Paris in 1699. Campra combined the world of commedie dell’arte with Roman mythology into a grand whole and, in order to evoke the atmosphere of Venice in the heart of Paris, he fused the French and Italian style. As one critic remarked after the modern premiere of the opera, Campra masterfully commingled the signature style of Lully with elements of Monteverdi, thus paving the way for the music of Haendel and Rameau. The festive concert performance of Campra’s opera at the close of the Summer Festivities of Early Music hosted a cast of exquisite vocal soloists, Judith Van Wanroij, Mathias Vidal, Marie Lenormand, Thomas Dolié, and Lisandro Abadie, accompanied by the Collegium Marianum orchestra directed by Jana Semerádová. The Spanish Hall of the Prague Castle shone with all the sounding colors of Harlequin’s costume.

[DDET Concert Programme]

André Campra (1660–1744)
Le carnaval de Venise (1699)
opéra-ballet (concert performance)
[/DDET]

Les Folies françoises

 

The Carnival of Venice in Paris or French-Italian Opera Friendship
Opera PLUS, 8. 5. 2016, David Chaloupka
[…] The performance of the opera in Prague by Collegium Marianum under the baton of Jana Semerádová was by all means a success. […] What is to be appreciated, considering that this was a concert performance of an operatic work, was the shape in which the artistic director of the orchestra, Jana Semeradová, presented the work to the listeners at the final performance of the 17th international music festival Summer Festivities of Early Music. It was a thought-out, dynamic whole, composed of a number of selected arias and recitatives which revealed the general development of the story line and the contrasting character of the individual characters. […]

The orchestra (composed of 32 players) rendered the score with great vivacity, musical colour and joyful musicality. The onomatopoeic moments were wittily supported by the percussions and the singers were elegantly accompanied by the harpsichord of Elisabeth Geiger. The conductor remarkably differentiated the various states of mind contained in the score, including the comical, satiric moments, elements of royal opera and folk music, as well as the emotional upheavals of the typified characters (jealousy, love, revengefulness, desponcency etc.). The singers were all very professional and well chosen for their parts in this concert performance. Still, they were all visibly aware of performing an operatic work, still valid and vivacious, accompanying their singing with relevant gesture and expression thus making it easier for the visitors to understand the development of the individual characters. […]
[nggallery id=276]

Judith van Wanroij was able to render dramatic as well as comic parts. Her detailed approach to the interpretation of her part was apparent in her performance, especially the clarity of pronounciation and the flexible voice […] Lisandro Abadie´s versatile bass with a sonorous lower and well controlled upper registers was ideal for the rendering of the vengeful Italian (and later on Pluto).

A very temperamental way of singing, slightly different in its intensity from the other soloists, was characteristic of the parts of the Bohemian and Orfeo, performed by Mathias Vidal. An experienced tenor, Vidal frequently performs also parts from the French haute-contre repertoire. His Prague performance was much more persuasive than the one I had a chance to hear last week in Rameau’s Les Indes galantes in Munich. […]

The audience reacted spontaneously to the work, especially the dance numbers with catchy rhythms, supported by the elgant dance gestures of the conductor which are an inerent part of her performance and musical leadership.

Back to Program 2016

[:]