Portrét benátský

[:cz]

Portrét benátský

Italské árie ve Versailles
J.-B. Lully, F. Couperin, M. Pignolet de Montéclair, J.-F. Rebel, A. Campra

Daniela Skorka – soprán (Izrael)

LES FOLIES FRANÇOISES (Francie)
Patrick Cohën Akenine – housle, umělecký vedoucí
Benjamin Chénier – housle
François Poly – violoncello
Béatrice Martin – cembalo
André Henrich – teorba

Pondělí 11. 7. 2016, 20.00
Zámek Troja

Praha 7, U Trojského zámku 1

Koncert se konal za laskavé podpory Francouzského Institutu v Paříži, Francouzského Institutu v Praze a ve spolupráci s Centrem barokní hudby Versailles a Galerií hlavního města Prahy a pod záštitou Izraelského velvyslanectví v Praze.

Stejně jako Zámek Troja odráží skvostnou apeninskou architekturu – díky svým tvůrcům, jimiž byli Jean-Baptiste Mathey a Giovanni Domenico Orsi –, vyrůstá galský barok z baroku vlašského. Vždyť někteří „Francouzi“ se v Itálii dokonce narodili. Například Florenťan Giovanni Battista Lulli, kterého celý svět zná jako francouzského mistra Jeana-Baptista Lullyho. Program v podání francouzského souboru Les Folies françoises a izraelské sopranistky Daniely Skorky dosvědčil, že i mnozí další skladatelé působící na versaillském královském dvoře vzhlíželi k italské kolébce s obdivem a pokorou. Často právě k Benátkám, jež k portrétování přímo vybízejí.

[DDET Program koncertu]

Jean-Baptiste Lully (1632–1687)
La plainte italienne, Psyché
4ème entrée „Les Italiens“ du Ballet des Nations,
Le Bourgeois Gentilhomme

Jean-Féry Rebel (1666–1747)
Tombeau de Monsieur de Lully

Michel Pignolet de Montéclair (1667–1737)
Cantate italienne Morte di Lucretia

André Campra (1660–1744)
Per piacer al mio ben, Carnaval de Venise
All’incanto d’un bel riso, Les Fêtes Vénitiennes
La Farfalla intorno ai fiori, Les Fêtes Vénitiennes

François Couperin (1668–1733)
Sonade La Piémontaise, Les Nations
La Douceur, Neuvième Concert intitulé Ritratto del Amor
[/DDET]

Les Folies françoises

 

Král tančí, gondoly plují. Začal festival, jenž hýří nápady
idnes.cz, 13. 7. 2016, Věra Drápelová
Soubor se ve skladbách jeho i dalších autorů, jako jsou François Couperin, Michel Pignolet de Montéclair nebo André Campra, předvedl na špičkové úrovni, ovšem největším překvapením byla mladá izraelská sopranistka Daniela Skorka. Hned v úvodní Lullyho skladbě Italský nářek zasvítil příjemný kulatý, zvučný hlas, doslova kypící krásou a zdravím. A především technicky vzorně vybavený, takže pěvkyně byla schopna vyzpívat vášnivé poryvy například v Montéclairově kantátě Smrt Lukrécie. Její přirozený výraz na pódiu naznačoval, že této dámě se nejspíš dostalo i hereckého nadání.

Letní slavnosti 2016 zahájily s francouzským šarmem
casopisharmonie.cz, 14. 7. 2016, Lukáš Vytlačil
Daniela Skorka nechala skvěle vyznít působivou dramatičnost, vtělenou do čtyř recitativů a třech árií, a výtečně vystihla rovněž rafinované střídání přímého vystupování postavy Lukrécie a vypravěče, provázejícího příběhem. Její jemný kultivovaný projev s naprosto jistou vokální technikou byl pro tuto hudbu skutečně ideální. Svoji muzikalitu a smysl pro vnímání celku i detailu kompozice bezezbytku dosvědčila rovněž výtečnou prací s časem, vybranou náročnou ornamentikou, naprosto samozřejmě prováděnou komunikací s ansámblem i jasně patrnou výslovností textu. […] Stejně zdařile provedeny byly i italské árie Andrého Campry, které byly malým dramaturgickým překvapením, neboť se na koncertních pódiích neobjevují vůbec často, ačkoliv jde o výbornou hudbu. […] Již od prvních tónů bylo zřejmé, že soubor Les Folies françoises se skládá z prvotřídních hráčů, kteří však navíc tvoří skutečně kompaktní těleso, jež je sehráno natolik dobře, že jejich vzájemné cítění je do té míry empatické, že potřebují jen příležitostně v konkrétních místech navazovat oční kontakt.

[nggallery id=268]

Operní panorama: Benátky v Praze
lidovky.cz, 20. 7. 2016, Helena Havlíková
Zahájení letošních Letních slavností staré hudby potvrdilo vysoké renomé tohoto mezinárodního hudebního festivalu, který se koná v různých historických místech Prahy už po sedmnácté. […] Způsob, jakým Daniela Skorka dokázala vyjádřit nářek Lullyho Psyché, rozsáhlou dramatickou scénu zneuctěné Lukrécie Michela Pignoleta de Montéclair se závěrečnou apoteózou smrti této římské šlechtičny, ale také radostné milostné hrátky André Campry byl strhující. Její barevný, plný soprán, který se báječně nesl sálem Trojského zámku, asi nejpříhodněji vystihuje výraz „šťavnatý“. A hráči souboru Les Folies françoises s brilantní technikou a souhrou v čele s houslistou Patrickem Cohënem Akeninem jí byli vyrovnanými partnery.

Zpět na Program 2016

[:en]

A Portrait of Venice

Italian Arias in Versailles
J.-B. Lully, F. Couperin, M. Pignolet de Montéclair, J.-F. Rebel, A. Campra

Daniela Skorka – soprano (Israel)

LES FOLIES FRANÇOISES (France)
Patrick Cohën Akenine – violin, artistic director
Benjamin Chénier – violin
François Poly – cello
Béatrice Martin – harpsichord
André Henrich – theorbo

Monday 11. 7. 2016, 20.00
Troja Chateau
Prague 7, U Trojského zámku 1

With the kind support of the French Institute in Paris, the French Institute in Prague and in collaboration with the Centre de musique baroque de Versailles and the Prague Municipal Gallery and under auspieces of Israel Embassy in Prague.

The Troja Chateau on the outskirts of Prague, built in the late 17th century in the style of a Roman villa by a Franco-Italian team of architects Jean-Baptiste Mathey and Giovanni Domenico Orsi, reflects the ways in which the French Baroque grew out of the Italian Baroque. After all, some “French” masters were even born in Italy. A good example is the Florence-born Giovanni Battista Lulli, known to the world as the French master Jean-Baptiste Lully. The program by the French ensemble Les Folies françoises and the soprano Daniela Skorka from Israel demonstrated that a number of other composers employed at the Versailles court looked up at their Italian “cradle” in awe and with thankfulness. The focus of their admiration was often Venice which begs to be portrayed.

[DDET Concert Programme]

Jean-Baptiste Lully (1632–1687)
La plainte italienne, Psyché
4ème entrée „Les Italiens“ du Ballet des Nations,
Le Bourgeois Gentilhomme

Jean-Féry Rebel (1666–1747)
Tombeau de Monsieur de Lully

Michel Pignolet de Montéclair (1667–1737)
Cantate italienne Morte di Lucretia

André Campra (1660–1744)
Per piacer al mio ben, Carnaval de Venise
Al incanto d’un bel volto, Les Fêtes Vénitiennes
La Farfalla intorno ai fiori, Les Fêtes Vénitiennes

François Couperin (1668–1733)
Sonade La Piémontaise, Les Nations
La Douceur, Neuvième Concert intitulé Ritratto del Amor
[/DDET]

Les Folies françoises

 

The Dancing King and Floating Gondolas. A Festival Full of Ideas Has Just Begun
idnes.cz, 13. 7. 2016, Věra Drápelová
The ensemble’s performance of music by Jean-Baptiste Lully, François Couperin, Michel Pignolet de Montéclair, and André Campra, was exquisite. The greatest surprise, however, came in the form of the beautiful voice of Daniela Skorka, a young soprano from Israel. In the opening piece by Lully, called The Italian Lament, her pleasant, round, and sonorous voice shone, full of healthy sound and brilliance. Thanks to her exquisite technique, the soprano was able to interpret the passionate changes of affect in compositions such as Montéclair’s cantata The Death of Lucretia. Her natural demeanor on the stage suggested that this lady has most likely been also endowed with an actor’s gift.

The Summer Festivities of Early Music Have Started with French Charm
casopisharmonie.cz, 14. 7. 2016, Lukáš Vytlačil
Daniela Skorka captured the great drama of the four recitatives and three arias. Equally persuasive was her rendering of the alternating roles of Lucretia and the narrator who guides the listener through the story. Her refined singing and spotelss technique proved to be ideal for this kind of music. Her choice of tempos, ormaments, her clear articulation, and communication with the rest of the ensemble all confirmed an exceptional talent and musicality. […] The Italian arias by André Campra were just as exquisite. Their incorporation in the programme is to be appreciated all the more considering the fact that they are rarely performed, despite their indisputable musical qualities. […] From the very first notes it was obvious that Les Folies françoises are a foremost ensemble formed by a group of brilliant players who however form a very compact whole. Their musical empathy is such that they only occasionally need to make eye-contact in order to play in perfect harmony.

[nggallery id=268]

Operatic Panorama: Venice in Prague
lidovky.cz, 20. 7. 2016, Helena Havlíková
The opening concert of this year’s (seventeenth) Summer Festivities of Early Music confirmed the high renown of this international music festival which takes place in various historical venues of Prague. […] The manner in which Daniela Skorka was able to render the lament of Lully‘s Psyché, the extensive dramatic scene of the dishonoured Lucretia by Michel Pignolet de Montéclair, but also the joyful lovemaking scenes by André Campra, was breathtaking. Her sonorous, full soprano beautifully carried across the Great Hall of the Troja chateau. The best fitting attribute one can think of in relation to her splendid voice is “juicy”. The palyers of Les Folies françoises led by violinist Patrick Cohën Akenin were all equipped with brilliant technique and thanks to their wonderful mutual collaboration were more than equal musical partners to the soloist.

Back to Program 2016

[:]