Mecenáš festivalu

Mecenáš festivalu
LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY

Přijměte pozvání do společnosti umělců, organizátorů a mecenášů výjimečné kulturní události MHF Letní slavnosti staré hudby, jež pořádá centrum historických umění Collegium Marianum – Týnská vyšší odborná škola.

Tradice mecenášství je živá již více než dva tisíce let. Gaius Cilnius Maecenas byl přítelem a poradcem Gaia Octavia, pozdějšího prvního římského císaře Augusta. Osobně se znal s Vergiliem a Horatiem, které společně s mnoha dalšími básníky finančně podporoval. Umělce nepovažoval za pouhou ozdobu dvora, ale za osobitou tvůrčí i intelektuální sílu. Nejinak tomu bylo v době renesance (např. proslulý rod Medicejů), nebo baroka (např. Kukský pán F. A. Špork). Podpora uměleckých osobností a kulturních událostí byla nejen prostředkem veřejné prezentace vlastní osoby, ale také oceněním hodnot, které kultura společnosti přináší.

Mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby je podporován Ministerstvem kultury ČR, hlavním městem Praha a dlouhodobě spolupracuje s kulturními instituty a zastupitelskými úřady evropských zemí se sídlem v České republice. Zbývající část rozpočtu pokrývá příjem ze vstupného a dary soukromých osob.

V případě, že máte zájem navázat
na tradici mecenášství a podpořit festival,
neváhejte se prosím obrátit na níže uvedený kontakt:

PhDr. Markéta Semerádová
ředitelka festivalu
marketa@collegiummarianum.cz
+420 224 229 462
Nadace Collegium Marianum
spolupořadatel festivalu Letní slavnosti staré hudby

Festival Patron
SUMMER FESTIVITIES OF EARLY MUSIC

Accept our invitation into the circle of artists, organisers and patrons of a distinguished and well-established cultural event, the Summer Festivities of Early Music International Music Festival.

The tradition of art patronage dates back more than a thousand years. Gaius Cilnius Maecenas was a personal friend and a political advisor to Gaius Octavian who later became the first Roman emperor, known as Ceasar Augustus. As a poet Maecenas was acquainted with Vergil and Horatio; as a rich man he supported their art, along with great many other literati. In his view, artists were no mere accessories to the court, but a specific intellectual and creative force. Spreading across the continent, the tradition of wealthy patrons of arts further flourished in the Renaissance (e.g. the eminent Medici family) and Baroque (in the Czech context e.g. Count F. A. Spork of Kuks). Material support to artists and cultural events has become not only the means of public presentation of one’s name, but of the appreciation of values that culture brings to the society.

Summer Festivities of Early Music International Music Festival has been supported by The Ministry of Culture of the Czech Republic and by the City of Prague. It has maintained a long-term collaboration with cultural institutes and embassies of various European countries represented in the Czech Republic. The remaining part of the budget is covered from ticket sales income and from donations by private subjects.

Become an official patron of the festival
and follow in the footsteps of some of the great patrons of arts in history.

For additional information, please contact:

PhDr. Markéta Semerádová
Festival Director
marketa@collegiummarianum.cz
+420 224 229 462
Collegium Marianum Foundation
the coorganiser of Summer Festivities of Early Music IMF