Program 2013

LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
14. mezinárodní hudební festival

14. července – 6. srpna 2013

 

ROMA AETERNA

pod záštitou primátora hl. m. Prahy Tomáše Hudečka
a starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého

14. ročník Letních slavností staré hudby, jejichž program každoročně přitahuje originálními dramaturgickými nápady, se odehrával v duchu horkého, hudbou pulsujícího Říma. Sedm koncertů, které se konaly takřka po celé Praze, a to v podání špičkových zahraničních i domácích interpretů, pojilo motto Roma aeterna. A stejně jako odvěký titul Říma coby Věčného města (urbs aeterna), doložený poprvé u básníka Tibulla (55–17 př. Kr.), se i programový oblouk tohoto festivalového ročníku klenul nad několika epochami, od rané italské renesance přes vrcholy vokální polyfonie a počátky instrumentálního baroka až k orchestrálním dílům G. F. Händela a operním áriím A. Vivaldiho.

Program

Palazzo in festa
Zahájení festivalu v netradičním, veskrze římském duchu
Koncerty, hudební dílna, caffè, gelato

Neděle 14. 7. 2013, od 15:00
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

Více…

 

Theatrum sacrum
Římská oratoria a jejich odlesk za Alpami
CANTUS CÖLLN (Německo) – vokálně-instrumentální soubor
Konrad Junghänel – umělecký vedoucí

Čtvrtek 18. 7. 2013, 19.30
Pražský hrad, Španělský sál, Praha 1

Více…

 

Cappella Sistina
Slavná díla renesančních mistrů pro Sixtinskou kapli
CAPPELLA MARIANA (Česká republika) – vokální soubor
Vojtěch Semerád – umělecký vedoucí

Úterý 23. 7. 2013, 20.00
Klášter sv. Anežky České, kostel sv. Salvátora, Anežská 12, Praha 1

Více…

 

Spinato intorno al cor
Fascinující hudba trecenta
CURRENTES (Norsko) – vokálně-instrumentální soubor
Jostein Gundersen – umělecký vedoucí

Čtvrtek 25. 7. 2013, 20.00
Novoměstská radnice, Velký sál, Karlovo nám. 1/23, Praha 2

Více…

 

El tambor del mundo
Siesta u Zlatého milníku
Carlos Mena – kontratenor
EUSKALBARROKENSEMBLE (Španělsko)
Enrike Solinís – umělecký vedoucí

Pondělí 29. 7. 2013, 20.00
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Více…

 

Roma Lusitana – Lisbona Romana
Římská sonáta po portugalsku
LUDOVICE ENSEMBLE (Portugalsko)
Fernando Miguel Jalôto – umělecký vedoucí

Středa 31. 7. 2013, 20.00
Břevnovský klášter, Markétská 1, Praha 6

Více…

 

Arcangelo della Musica
Revoluce v instrumentální hudbě podle Arcangela Corelliho
CECILIA CON AMICI (Holandsko)
Cecilia Bernardini – housle, umělecká vedoucí

Pátek 2. 8. 2013, 19.30
Pražský hrad, Rudolfova galerie, Praha 1

Více…

 

Římská slavnost
Velkolepý koncert v kardinálském paláci
Claire Lefilliâtre – soprán
ARTE DEI SUONATORI (Polsko)
Aureliusz Goliński – housle, umělecký vedoucí
& COLLEGIUM MARIANUM (Česká republika)
Lenka Torgersen – koncertní mistr
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Úterý 6. 8. 2013, 19.30
Pražský hrad, Španělský sál, Praha 1

Více…

SUMMER FESTIVITIES OF EARLY MUSIC
14th international music festival

14 July 6 August 2013

ROMA AETERNA

One of the attractions of Summer Festivities of Early Music is their original, thematic programming. This year’s dramaturgy was informed by the hot and festive atmosphere of Rome and its great music. The seven concerts, which took place in various historical locations around Prague, in the performance of foremost international and Czech artists, evolved around the theme of Roma Aeterna. Just as the traditional title of Rome as the eternal city (urbs aeterna), first documented in the ancient poet Tibullus (55–17 BC), the programme of this year’s edition spanned several epochs and centuries, from Early Renaissance through the gems of Italian vocal polyphony and the beginnings of instrumental Baroque to the grand orchestral works by G. F. Haendel and operatic arias by A. Vivaldi.

Programme

Palazzo in festa
An Uncommon Festival Opening in Roman Spirit
Concerts, workshop, caffè, gelato

Sunday 14. 7. 2013, starting from 3.00 pm
Clam-Gallas Palace, Husova 20, Prague 1

More…

 

Theatrum sacrum
Roman Oratorio and its Triumphs across the Alps
CANTUS CÖLLN (Germany) – vocal and instrumental ensemble
Konrad Junghänel – artistic director

Thursday 18. 7. 2013, 7.30 pm
Prague Castle, Spanish Hall, Prague 1

More…

co.

Cappella Sistina
Great Renaissance Polyphony at the Sistine Chapel
CAPPELLA MARIANA (Czech Republic) – vocal ensemble
Vojtěch Semerád – artistic director

Tuesday 23. 7. 2013, 8.00 pm
Former Convent of St. Agnes of Bohemia, Anežská 12, Prague 1

More…

 

Spinato intorno al cor
Fascinating Trecento Music
CURRENTES (Norway) – vocal and instrumental ensemble
Jostein Gundersen – artistic director

Thursday 25. 7. 2013, 8.00 pm
New Town Hall, The Big Hall, Karlovo nám. 1/23, Prague 2

More…

 

El tambor del mundo
Siesta by the Milliarium Aureum
Carlos Mena – countertenor
EUSKALBAROQUENSEMBLE (Spain)
Enrike Solinís – artistic director

Monday 29. 7. 2013, 8.00 pm
Troja Chateau, U Trojského zámku 1, Prague 7

More…

 

Roma Lusitana – Lisbona Romana
Roman Sonata Style in Portugal
LUDOVICE ENSEMBLE (Portugal)
Fernando Miguel Jalôto – artistic director

Wednesday 31. 7. 2013, 8.00 pm
Břevnov Monastery, Markétská 1, Prague 6

More…

 

Arcangelo della Musica
Innovations in Instrumental Music around Arcangelo Corelli
CECILIA CON AMICI (Netherlands)
Cecilia Bernardini – violin, artistic director

Friday 2. 8. 2013, 7.30 pm
Prague Castle, Rudolf Gallery, Prague 1

More…

 

Roman Festival
Grand Concert at the Cardinal’s Palace
Claire Lefilliâtre – soprano
ARTE DEI SUONATORI (Poland)
Aureliusz Goliński – violin, artistic director
& COLLEGIUM MARIANUM (Czech Republic)
Lenka Torgersen – concert master
Jana Semerádová – artistic director

Tuesday 6. 8. 2013, 7.30 pm
Prague Castle, Spanish Hall, Prague 1

More…