Program 2017

[:cz]

LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
18. mezinárodní hudební festival

11. července – 7. srpna 2017

VERSAILLES

festival se konal
pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana,
primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové,
starosty Městské části Prahy 1 Oldřicha Lomeckého
a České komise pro UNESCO.

Tematika 18. ročníku Letních slavností staré hudby se věnovala Versailles, tedy sídlu francouzských králů na konci 17. a v průběhu 18. století, jež bylo zároveň nejvýznamnějším hudebním centrem Francie. Českému publiku byla představena ve své době významná, avšak u nás ne vždy známá díla spjatá s Versailles a Paříží té doby.

Úvodní festivalový koncert s názvem Král nebes (11. července v kostele sv. Šimona a Judy) byl věnován dílům, jež za vlády tvůrce versailleského zámku Ludvíka XIV. vznikala pro velkolepou Královskou kapli. Jedná se o velká moteta (grands motets) M.-R. de Lalanda, která zazněla v podání čtveřice mezinárodních sólistů (sopranistky Chantal Santon-Jeffrey, basisty Lisandra Abadieho ad.) a sboru Centra pro barokní hudbu ve Versailles Les Pages et les Chantres za doprovodu orchestru Collegium Marianum a pod taktovkou Oliviera Schneebeliho. Slavnost pro krále Slunce na závěr festivalu představila nejkrásnější operní árie a suity z baletů pro Ludvíka XIV. od J.-B. Lullyho, A. Campry a A.-C. Destouchese. Koncert, který se konal 7. srpna 2017 v Dvořákově síni Rudolfina, byl jedinečný také tím, že orchestr Collegium Marianum zahrál na kopie nástrojů ze slavného dvorního orchestru, takzvaných „24 králových houslí“ (Les Vingt-quatre Violons du roi). Sólistkou večera byla sopranistka Jodie Devos.

Dramaturgie dále nabídla například španělské a baskické taneční rytmy, jak mohly znít v 17. století ve Versailles, italské kantáty a árie, jež měla v oblibě korunní princezna Marie Josefa Saská, kompozice pro violu da gamba určené přímo pro královské komnaty nebo skladby pařížských autorů ovlivněných G. Ph. Tlemannem. To vše v podání světově uznávaných interpretů: vystoupili renomovaný španělský soubor Euskal Barrokensemble, sólisté slavné Hofkapelle München, jeden z nejvýraznějších cembalových virtuosů současnosti Jean Rondeau, italská sopranistka Raffaella Milanesi spolu s Ensemble Odyssee z Holandska či gambový Hathor Consort z Belgie.

Osmnáctý ročník festivalu pokračoval v programové linii připravované ve spolupráci s prestižním Centrem pro barokní hudbu ve Versailles (Centre de musique baroque de Versailles – CMBV). Více o spolupráci…

 

 

Program

Král nebes
Velká moteta pro slavnostní liturgii
M.-R. de Lalande

Chantal Santon-Jeffery – soprán
Reinoud Van Mechelen – tenor
François Joron – tenor
Lisandro Abadie – baryton

LES PAGES & LES CHANTRES
du Centre de musique baroque de Versailles
– sbor

COLLEGIUM MARIANUM – orchestr

Olivier Schneebeli
– dirigent

Úterý 11. 7. 2017, 19.30
kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1

Více…

 

Duel da gamba
M. Marais a A. Forqueray u dvora ve Versailles

HATHOR CONSORT
Romina Lischka – viola da gamba, umělecká vedoucí

Pondělí 17. 7. 2017, 19.30
Strahovský klášter, Letní refektář, Praha 1

Více…

 

Sólo pro krále
Tři generace geniálních dvorních cembalistů
J. Ch. de Chambonnières, J.-H. D’Anglebert, F. Couperin

Jean Rondeau – cembalo

Čtvrtek 20. 7. 2017, 19:30
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

Více…

 

Dantza
Španělské a baskické rytmy ve Versailles
G. Sanz, M. P. de Albéniz, M. Marais, J.-B. Lully

EUSKAL BARROKENSEMBLE
Enrike Solinís – barokní kytara, umělecký vedoucí

Pondělí 24. 7. 2017, 20.00
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Více…

 

Salón korunní princezny
Italské kantáty pro Marii Josefu Saskou
J. A. Hasse, A. Vivaldi, L. Leo, J.-Ph. Rameau

Raffaella Milanesi – soprán
ENSEMBLE ODYSSEE

Pondělí 31. 7. 2017, 20.00
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Více…

 

Galantní konverzace
Georg Philipp Telemann a jeho Pařížané
G. Ph. Telemann, L.-G. Guillemain, J.-J. de Mondonville

sólisté HOFKAPELLE MÜNCHEN
Rüdiger Lotter – barokní housle, umělecký vedoucí
Michael Schmidt-Casdorff – flauto traverso
Pavel Serbin – viola da gamba, barokní violoncello
Felix Stross – barokní violoncello
Christine Schornsheim j. h. – cembalo

Středa 2. 8. 2017, 19.00
Lobkowiczký palác, Pražský hrad, Praha 1

Více…

 

Slavnost pro krále Slunce
Nejkrásnější operní árie a suity z baletů pro Ludvíka XIV.
J.-B. Lully, A. Campra, A.-C. Destouches

Jodie Devos – soprán
Patrick Cohën-Akenine – koncertní mistr, nastudování
COLLEGIUM MARIANUM – orchestr
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Pondělí 7. 8. 2017, 19.30
Rudolfinum, Dvořákova síň, Alšovo nábř. 12, Praha 1
s kopiemi unikátních nástrojů z orchestru Ludvíka XIV. „Les Vingt-quatre Violons du roi“

Více…

 

Doprovodná akce festivalu

Měšťák šlechticem
Jean-Baptiste Lully & Molière: Projekce záznamu představení komedie-baletu v pařížském Théâtre Trianon, 2004

LE POÈME HARMONIQUE
Vincent Dumestre – hudební nastudování
Benjamin Lazar – režie

Pořádá Francouzský institut v Praze.

Čtvrtek 13. 7. 2017, 19.00
Francouzský institut v Praze, Kino 35, Štěpánská 35, Praha 1

Více…

[:en]

SUMMER FESTIVITIES OF EARLY MUSIC
18th International Music Festival

11 July – 7 August 2017


VERSAILLESUnder the auspices of
the Minister of Culture Daniel Herman
the Mayor of the City of Prague Adriana K.
the Mayor of the District of Prague OL
and the Czech Commission for UNESCO

The 18th edition of the Summer Festivities of Early Music is dedicated to the seat of the royal power and the French kings’ residence in the 17th and 18th century at Versailles which was also the centre of musical life in France. The festival programme will introduce important musical works connected with France and Versailles of the period which are, for the great part, unknown to the local public.

The opening concert entitled King of Heavens (11 July at Sts Simon and Juda Church) will focus on works composed for the liturgy at the Royal Chapel of Versailles during the reign of Louis XIV. The performance of the great motets by Michel-Richard de Lalande will feature four international soloists, including the soprano Chantal Santon-Jeffrey and the bass Lisandro Abadie, the choir of Centre de Musique Baroque de Versailles Les Pages et les Chantres, and the orchestra Collegium Marianum, all under the baton of Olivier Schneebeli. Music for the Sun King at the close of the festival will feature the most beautiful operatic arias and suites from ballets composed for Louis XIV by authors such as J.-B. Lully and A. Campra. The concert which takes place on 7 August 2017 at the Dvořák Hall of Rudolfinum is singular in offering a chance to experience the unique sound of the specific string instruments which were used at the famous king’s orchestra, Les Vingt-quatre Violons du roi. The Collegium Marianum orchestra will play on the only existing copies of these instruments, kindly lent by the Centre of Baroque Music in Versailles (CMBV). The soloist of this spectacular event will be the soprano Jodie Devos.

The dramaturgy also offers Spanish and Basque dance music as it would have been performed at Versailles in the 17th century, Italian cantatas dedicated to the dauphine Maria Josepha of Saxony, music for the viol intended for performance at the royal chambers, or pieces by Parisian authors influenced by Telemann. All that in the performance of world-renowned artists such as Euskal Barrokensemble from Spain, the soloists of the eminent Hofkapelle München, one of the most remarkable harpsichordists of his generation, Jean Rondeau, the Italian soprano Raffaella Milanesi with Ensemble Odyssee from the Netherlands, or Hathor Consort from Belgium.

The 18th Summer Festivities of Early Music further develops the programme line prepared in collaboration with the CMBV. For more on the collaboration see here…

 

 

Programme

King of Heavens
Grands Motets for the Royal Chapel
M.-R. de Lalande

 
Chantal Santon-Jeffery – dessus
Reinoud Van Mechelen – haute-contre
François Joron – taille
Lisandro Abadie – basse-taille
LES PAGES & LES CHANTRES
du Centre de musique baroque de Versailles
– choir

COLLEGIUM MARIANUM – orchestra
Olivier Schneebeli – conductor

Tuesday 11. 7. 2017, 19.30
kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1

More…

 

Duel da gamba
Marais and Forqueray in Versailles

HATHOR CONSORT
Romina Lischka – viola da gamba, artistic director

Monday 17. 7. 2017, 19.30
Strahovský klášter, Letní refektář, Praha 1

More…

 

Solo for the King
Three Generations of Royal Harpsichordists
J. Ch. de Chambonnières, J.-H. D’Anglebert, F. Couperin

Jean Rondeau – harpsichord

Thursday 20. 7. 2017, 19:30
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

More…

 

Dantza
Spanish and Basque Dance Music in Versailles
G. Sanz, M. P. de Albéniz, M. Marais, J.-B. Lully

 
EUSKAL BARROKENSEMBLE
Enrike Solinís – Baroque guitar, artistic director

Pondělí 24. 7. 2017, 20.00
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

More…

 

Music for the Crown Princess
Italian Cantatas for Maria Josepha of Saxony
J. A. Hasse, A. Vivaldi, L. Leo, J.-Ph. Rameau

 
Raffaella Milanesi – soprano
ENSEMBLE ODYSSEE

Monday 31. 7. 2017, 20.00
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

More…

 

Gallant Conversations
Georg Philipp Telemann and the French Style
G. Ph. Telemann, L.-G. Guillemain, J.-J. de Mondonville

 
soloists of HOFKAPELLE MÜNCHEN
Rüdiger Lotter – Baroque violin, artistic director
Michael Schmidt-Casdorff – flauto traverso
Pavel Serbin – viola da gamba, Baroque cello
Felix Stross – Baroque cello
Christine Schornsheim (as guest) – harpsichord

Wednesday 2. 8. 2017, 19.00
Lobkowiczký palác, Pražský hrad, Praha 1

More…

 

Music for the Sun King
The Most Beautiful Arias and Suites from Ballets for Louis XIV
J.-B. Lully, A. Campra, A.-C. Destouches

 
Jodie Devos – soprano
Patrick Cohën-Akenine – concert master, musical direction
COLLEGIUM MARIANUM – orchestra
Jana Semerádová – artistic director

Monday 7. 8. 2017, 19.30
Rudolfinum, Dvořákova síň, Alšovo nábř. 12, Praha 1
 
on copies of the unique instruments from Louis XIV’s string orchestra, “The 24 Violons of the King”

More…

 

Additional Event of the Festival

Bourgeois Gentilhomme
Jean-Baptiste Lully & Molière: Screening of a recording of the performance at Théâtre Trianon, Paris 2004

LE POÈME HARMONIQUE
Vincent Dumestre – musical direction
Benjamin Lazar – direction

Organized by the French Institute in Prague.

Thursday 13. 7. 2017, 19.00
Francouzský institut v Praze, Kino 35, Štěpánská 35, Praha 1

More…

[:]