Strahovský klášter

[:cz]

Strahovský klášter, Letní refektář

Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1

Monumentální jídelní sál s bohatou obrazovou výzdobou je typickým příkladem klášterního letního refektáře z období baroka. Refektář z roku 1691 projektoval burgundský architekt Jan Baptista Mathey z popudu opata Víta Seipela. Sál prostupuje dvě podlaží konventní budovy, vysoká okna v přízemní části a oválná okna v ose nad nimi jsou obrácena směrem na jih, do konventní zahrady. Po obvodu stěn je portrétní galerie obrazů z konce 17. století s významnými osobnostmi strahovského kláštera. Na stěně je zavěšeno lektorium, používané pro čtení v průběhu jídla. Tato visutá kazatelna je zhotovena z dubového dřeva a zdobená bohatě vyřezávanými řezbami v barvě slonové kosti. Vedle řady akantů, kytic, ale i ženských polopostav a andílků je zde v reliéfním poprsí sv. Norberta, zakladatele řádu premonstrátů. Socha tohoto světce s monstrancí a s patriarchálním křížem zdobí také vrchol baldachýnu kazatelny. Na čelní straně baldachýnu je malovaný znak opata Seipela.

[nggallery id=283]

V letech 1728–1731 vyzdobil klenbu letního refektáře freskou strahovský řeholník a malíř Siard Nosecký (1693–1753). Malba po celé ploše klenby představuje „Nebeskou hostinu spravedlivých s Kristem jako hostitelem“. Námětem je citát z evangelia svatého Lukáše (Lk 12,37) a je zde zobrazeno celkem 148 postav. Pod touto ústřední scénou jsou po delších stranách mezi oválnými okny scény ze života Kristova (medailony v okrových tónech), nad oválnými okny pak symboly zvěrokruhu (v zelených tónech). Nad oválnými okny kratších stěn naleznete rovněž alegorie čtyř ročních dob.

Částečně převzato z http://www.strahovskyklaster.cz/letni-refektar-qr   

Zpět na Duel da gamba

[:en]

Strahov Monastery, Summer Refectory

Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1

The majestic dining hall with grandiose murals and decorations is a typical example of a monastery summer refectory from the Baroque period. Built in 1691 as part of the reconstruction initiated by the abbot Vitus Seipel, the refectory was designed by the Burgundy architect Jean-Baptiste Mathey. The hall is two floors high, with the tall windows and the round windows above them leading to the South, into the convent garden. Along the walls there is a portrait gallery with paintings from the end of the 17th century showing significant personalities of the Strahov Monastery. A lectern is hung on the wall from which reading of sacred texts during the meals was conducted. The elevated pulpit is made of oak wood and richly decorated with carved ornaments in the imitation of ivory. Besides numerous acanthi, bunches of flowers, female torsos and putti, there is also a relief of St. Norbert’s bust, the founder of the Premonstratensian order. A statue of this saint, holding a monstrance and a cross, is also situated on top of the pulpit’s canopy. The front side of the canopy carries the coat of arms of Abbot Seipel.

[nggallery id=283]

Between 1728 and 1731 the vault of the Summer Refectory was decorated with a large mural painting by Premonstratensian painter Siard Nosecký (1693–1753). Covering the entire ceiling, the painting and represents the Heavenly Feast of the Righteous with the Christ as the Host, based on St. Luke 12:37, and contains as many as 148 figures. Underneath the central scene, on the longer walls in between the oval windows, there are images from Christ’s life (in the shades of ocre), above the oval windows there are Zodiac signs (in the shades of green). Above the oval windows on the shorter sides of the hall there are allegories of the four seasons.

Partially adapted from http://www.strahovskyklaster.cz/en/convent-building

Back to Duel da gamba

[:]