Versailles – Prague

[:cz]Versailles – Prague

ČESKO-FRANCOUZSKÁ SPOLUPRÁCE 2016–2018

Projekt tříleté česko-francouzské spolupráce Versailles Prague je výsledkem úzké spolupráce mezi třemi prestižními institucemi: Centrem barokní hudby ve Versailles, pražským centrem historických umění Collegium Marianum a Francouzským institutem. Témata a rozsah spolupráce, které vycházejí ze sdílených představ o vedení péče o národní a evropské kulturní dědictví, byly připravovány v průběhu let 2014 a 2015.

Společným jmenovatelem zmíněných institucí je pořádání kulturních událostí mimořádné umělecké kvality, které významně přispívají k uchovávání a popularizaci (ne)hmotného kulturního dědictví. Důležitý je aspekt mezinárodní spolupráce a důraz na přesah do oblasti vzdělávání. Nová spolupráce zásadním způsobem rozšiřuje téma propojení kulturních tradic České republiky a Francie, které se dramaturgií projektů pořádaných institucí Collegium Marianum prolínalo i v předchozích desetiletích. Nejvýznamnějším z těchto projektů je dlouhodobě mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby, v jehož dramaturgické skladbě se tříletá česko-francouzská spolupráce také nejvíce promítá.

Dokladem a potvrzením těchto snah v minulosti je udělení francouzského Řádu umění a literatury v hodnosti Rytíř, kterým byly 19. března 2014 oceněny zásluhy PhDr. Markéty Semerádové, ředitelky a zakladatelky Letních slavností staré hudby na poli hudebního umění a vzdělávání.

 
Tematický dramaturgický plán na období 2016–2018
(Stěžejní i dílčí projekty vycházejí ze spolupráce s Centrem barokní hudby ve Versailles.)

2016 | Venezia
stěžejní projekt: A. Campra – Karneval v Benátkách

2017 | Versailles
stěžejní projekty:
Slavnost pro krále Slunce a Akademie Versailles 2017

Versailles–Prague: orchestr Ludvíka XIV. „24 králových houslí“ v Praze:

Francie a české země v 17. a 18. století: vzájemné vazby a ovlivnění v hudebním životě (mezinárodní seminář)
8. března 2017, Francouzský institut, Praha
Pozvánka ke stažení
Program ke stažení

2018
Téma 19. ročníku festivalu bude zveřejněno v lednu 2018.
stěžejní projekt: Akademie Versailles 2018

Letni slavnosti CMBV Institut Francais

[:en]Versailles – Prague

CZECH-FRENCH COLLABORATION 2016–2018

The project of three-year Czech-French Collaboration is based on close interaction between three prestigious institutions: the Centre de Musique Baroque de Versailles, the Collegium Marianum Centre of Historical Arts in Prague, and the French Institute. The extent and particular themes of collaboration reflect the ideas, shared by the three institutions, about the preservation of national and European cultural heritage and were prepared in the course of 2014 and 2015.

The three partners are all renowned for organizing cultural events of exceptional artistic quality and thus contribute to the conservation and popularization of cultural heritage.  The aspect of international collaboration and an emphasis placed on education are perceived as essential for the achievement of the aforementioned goals. This new project of collaboration substantially expands the theme of the mutual influencing of the cultural traditions of the Czech Republic and France which has been a distinguishing feature of the programming of cultural events organized by Collegium Marianum in the past twenty-five years, most notably the Summer Festivities of Early Music international music festival.

One of the proofs and reconfirmations of these endeavours in the past has been the “Ordre des Arts et des Lettres” bestowed in 2014 on the founding director of the Summer Festivities of Early Music, Markéta Semerádová for her merits in the promotion of French culture and Czech-French cultural relations in the field of music and musical education.

Thematic Plan of Programming for 2016–2018
(The key as well as the additional projects have been prepared in close collaboration with the Centre de Musique Baroque de Versailles.)

2016 | Venezia
Key Project: A. Campra – The Carnival of Venice

2017 | Versailles
Key Projects:
Slavnost pro Krále Slunce
and Akademie Versailles 2017

Versailles – Prague: The orchestra of Louis XIV „24 Violins of the King“ in Prague:

La France et les Pays Tchèques aux XVIIe et XVIIIe siècles: croisements et influences dans la vie musicale (international colloquium)
8 March 2017, Institut français, Prague
Invitation download
Programme download

2018
Festival theme for its 19th edition will be announced in January 2018.

Key Project: Akademie Versailles 2018

Letni slavnosti CMBV Institut Francais

[:]