Akademie Versailles 2018

[:cz]

Akademie Versailles v Praze

mezinárodní mistrovské interpretační kurzyfrancouzské barokní hudby pro zpěváky a cembalisty

7.–11. března 2018
Hudební a taneční fakulta AMULichtenštejnský palác, Praha 1

LEKTOŘI
Chantal Santon-Jeffery – sólový zpěv, interpretace, ornamentika
Deda Cristina Colonna – gestika, jevištní pohyb, tanec
Jory Vinikour – cembalo a basso continuo
Benoît Dratwicki – deklamace, rétorika, výslovnost staré francouzštiny
Barbara Nestola – deklamace, rétorika, výslovnost staré italštiny

Akademie Versailles je mezinárodně vzdělávací projekt zaměřený na interpretaci francouzské barokní hudby a specifika její dobové interpretace. Projekt je připravován ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles (CMBV), Francouzským institutem a Akademií múzických umění v Praze. Je také součástí dlouhodobé spolupráce mezi prestižním CMBV, jehož úkolem je zachování a šíření dědictví zejména francouzské barokní kultury a mezinárodním hudebním festivalem Letní slavnosti staré hudby.

NÁPLŇ KURZŮ
Árie z barokních oper a kantáty ve francouzštině a italštině (Lully, Rameau, Campra, Montéclair, Clérambault) se zaměřením na ornamentiku, deklamaci, gestiku a jevištní pohyb.

ZPĚVÁCI
– individuální výuka sólového zpěvu a interpretace
– individuální výuka gestiky, jevištního pohybu, tance
– individuální výuka deklamace, rétoriky a výslovnosti
   staré francouzštiny a italštiny
– komorní zpěv
– odborné přednášky
– koncert lektorů
– závěrečný koncert účastníků kurzů
– možnost náslechu po celou dobu konání kurzů

CEMBALISTÉ
– individuální výuka (basso continuo se zvláštním důrazem na
   doprovod pěveckého repertoáru)
– komorní hra (basso continuo, doprovod pěveckého repertoáru)
– odborné přednášky
– koncert lektorů
– závěrečný koncert účastníků kurzů
– možnost náslechu po dobu konání kurzů

Kurzy jsou určeny studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol, profesionálům a hudebním pedagogům.

Kurzy budou probíhat v angličtině.

Notový materiál poskytne Centre de musique baroque de Versailles zdarma.

Cena kurzovného: 2600 Kč / 100 EUR (včetně DPH)
Podmínky pasivní účasti budou stanoveny individuálně. Počet pasivních účastníků je omezený.
Studenti HAMU se o podmínkách účasti mohou informovat u vedoucího Oddělení historicky poučené interpretace MgA. Pavla Svobody, e-mail: svobodapa@seznam.cz

PODMÍNKY REGISTRACE – více [DDET ZDE]

REGISTRACE
Registrace probíhá elektronicky na základě vyplněné přihlášky online ZDE
Kontakt: zaneta@collegiummarianum.cz

Povinné přílohy elektronické přihlášky:
ZPĚVÁCI:
audio nebo video nahrávka:
– jedna árie/píseň ve francouzštině
– jedna árie/píseň v italštině
Profesionální nahrávka ani barokní repertoár nejsou pro účely výběrového řízení podmínkou. Akceptovány budou pouze nahrávky ve formátu wav, mp3, mp4, mov, avi.

Povinné přílohy elektronické přihlášky:
CEMBALISTÉ:
audio nebo video nahrávka:
– jedna skladba francouzského barokního skladatele
– jedna libovolná skladba
Profesionální nahrávka není pro účely výběrového řízení podmínkou. Akceptovány budou pouze nahrávky ve formátu wav, mp3, mp4, mov, avi.

[/DDET]

Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2017
Výsledky výběrového řízení budou přihlášeným uchazečům zaslány do 15. 1. 2018.
Registrace je zdarma.

Pořádají
Collegium Marianum – Týnská škola
jako doprovodný program Letních slavností staré hudby 2018

Centre de musique baroque de Versailles

ve spolupráci s

HAMU
Oddělení historicky poučené intepretace a cembalová třída

Institut français

CM CMBV
HAMU Institut Francais

 

[:en]

Akademie Versailles in Prague

International Masterclasses of French Baroque Musicfor Singers and Harpsichordists

7–11 March 2018
Academy of Performing Arts, Music and Dance FacultyLichtenstein Palace, Praha 1

LECTURERS
Chantal Santon-Jeffery – solo vocal performance, interpretation, ornamentation
Deda Cristina Colonna – gesture, scenic aspects, dance
Jory Vinikour – harpsichord, basso continuo
Benoît Dratwicki – rhetoric, declamation and pronunciation of the French language
Barbara Nestola – rhetoric, declamation and pronunciation of the Italian language

Akademie Versailles is an international educational project aimed at the interpretation of French Baroque music and its period performance practice. The project is organized by Collegium Marianum and the Centre de musique baroque de Versailles (CMBV) in collaboration with the French Institute and the Academy of Performing Arts in Prague. It is part of a long-term partnership of the Summer Festivities of Early Music in Prague with the CMBV whose task is to preserve and promote French Baroque music.

MASTERCLASS SYLLABUS AND OBJECTIVES
The attendants will study arias from Baroque operas and cantatas in French and Italian by composers such as Lully, Rameau, Campra, Montéclair and Clérambault, with a special emphasis on ornamentation, declamation, gesture and scenic aspects of performance.

VOCALISTS
– individual lessons of solo performance and interpretation
– individual lessons of gesture, dance and scenic aspects of performance
– individual lessons of rhetoric and pronunciation of French and Italian languages
– chamber music
– lectures by leading specialists in the field
– performance by the lecturers
– final performance by the participants
– possibility of attendance as an auditor for the duration of the masterclass

HARPSICHORDISTS
– individual lessons (basso continuo, accompaniment of vocal repertoire)
– chamber music (basso continuo, accompaniment of vocal repertoire)
– lectures by leading specialists in the field
– performance by the lecturers
– final performance by the participants
– possibility of attendance as an auditor for the duration of the masterclass

The masterclasses are aimed at students from conservatories and music universities, professionals and music pedagogues.

The classes will be taught through English.

Sheet music for the studied material will be provided by the Centre de musique baroque de Versailles (free of charge).

ATTENDANCE FEE: 2600 CZK / 100 EUR (including VAT)
Attendance fee for auditors will be determined individually; the number of passive participants is limited. The students of the Academy of Performing Arts in Prague can obtain information about conditions of participation from MgA. Pavel Svoboda; e-mail: svobodapa@seznam.cz

REGISTRATION DETAILS – see [DDET HERE]

REGISTRATION
Information on electronic registration and the online application form can be obtained HERE
Contact: zaneta@collegiummarianum.cz

Each applicant must supply the following with their application form:
VOCALISTS
An audio or video recording:
– One piece (aria/Lied) in French
– One piece (aria/Lied) in Italian
Professional-quality recording and Baroque repertoire are not requisite for the purpose of the application. Please upload recordings in one of the following formats with the on-line application form: wav, mp3, mp4, mov, or avi.

HARPSICHORDISTS
An audio or video recording:
– One piece by a French Baroque composer
– One piece of one’s own choice
Professional-quality recording is not requisite for the purpose of the application. Please upload recordings in one of the following formats with the on-line application form: wav, mp3, mp4, mov, or avi.

[/DDET]

Deadline for application: 30 November 2017
The results of the application procedure will be announced to the applicants by 15 January 2018.
Registration is free of charge.

Organized by
Collegium Marianum – Týnská škola
as an additional programme of the Summer Festivities of Early Music international music festival 2018

Centre de musique baroque de Versailles

in collaboration with

HAMU
Department of Historically Informed Performance Practice and the Harpsichord Department

Institut français

CM CMBV
HAMU Institut Francais

 

[:]