Obchodní podmínky

[:cz]

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Collegium Marianum – Týnská škola s.r.o. (dále jen společnost Collegium Marianum) je pořadatelem mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby.

„Zákazník” je subjekt, který se společností Collegium Marianum uzavřel kupní smlouvu na vstupenku na koncertní nebo jiné představení pořádané společností Collegium Marianum ve Festivalovém centru (GALERIE 1, Štěpánská 47, Praha 1), prostřednictvím internetu na stránkách www.letnislavnosti.cz nebo v síti Colosseum.

„Běžná vstupenka” je vstupenka tištěná ve Festivalovém centru a v místech pro tištění vstupenek určených. „eVstupenka” je vstupenka vybavená číselným čárovým kódem, kterou zákazník obdrží ve formátu PDF pro vlastní vytištění na tiskárně, a to vždy po objednání a úhradě vstupenky přes internet.

Zákazník souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze všeobecných obchodních podmínek platná v den provedení platby kupní ceny vstupenky.

2. Zakoupení vstupenky

Zákazník může zakoupit vstupenky na koncerty a představení MHF Letní slavnosti staré hudby ve Festivalovém centru (GALERIE 1, Štěpánská 47, Praha 1) a zaplatit je v hotovosti, a to po předchozí internetové rezervaci nebo bez předchozí internetové rezervace, nebo prostřednictvím internetu a zaplatit následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron.

3. Nákup a platba vstupenek zakoupených přes internet (eVstupenka)

Koupit eVstupenku lze nejpozději 4 hodiny před začátkem požadovaného představení. Poté může Zákazník koupit pouze zbývající běžnou vstupenku na večerní pokladně před přestavením.

Při koupi zlevněné eVstupenky (ZTP, senior) je nutné při vstupu kontrole vstupenek předložit platný doklad opravňující držitele ke slevě. V případě, že Zákazník nepředloží platný doklad opravňující držitele ke slevě, je povinen doplatit rozdíl v ceně zlevněného a plného vstupného v pokladně v místě konání koncertu.

Při nákupu eVstupenek lze prostřednictvím jedné transakce zakoupit vstupenky na více představení. Na každé představení lze zakoupit v jedné transakci maximálně 6 vstupenek.

Při zakoupení eVstupenky není Zákazníkovi účtován žádný manipulační poplatek nad rámec aktuální ceny vstupenky.

Po kompletním vyplnění objednávky eVstupenky se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení a je cenou konečnou, tj. včetně případných poskytovaných slev.

Následně po uzavření objednávky eVstupenky je Zákazník přesměrován do zabezpečené platební brány GP webpay, prostřednictvím které provede úhradu.

Zákazník prostřednictvím platební brány GP webpay zadá veškeré údaje potřebné pro úhradu kupní ceny požadované vstupenky.

Společnost Collegium Marianum neodpovídá za průběh platby v platební bráně GP webpay.

Po úhradě kupní ceny eVstupenky a úspěšném dokončení objednávky bude Zákazníkovi ze systému Společnosti Collegium Marianum zaslána emailová zpráva s potvrzením této rezervace, která obsahuje údaje o zakoupených vstupenkách. Tato emailová zpráva nenahrazuje běžnou vstupenku nebo eVstupenku.

Po provedení platby prostřednictvím brány GP webpay je Zákazník přesměrován zpět na stránky Letních slavností, kde se mu v sekci Mé rezervace zobrazí vstupenka ve formátu PDF.

V případě, že zákazník opomene vytisknout vstupenku a opustí stránky Letních slavností staré hudby, může následně eVstupenku v tištěné formě získat po opětovném přihlášení do systému pod stejným uživatelským jménem a heslem z přehledu svých objednávek.

Číselné čárové kódy na eVstupence jsou unikátní a budou kontrolovány při vstupu do sálu. Pořadatel koncertu neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním eVstupenky. Vstup na představení bude povolen pouze na základě té vstupenky, která bude předložena jako první. Při jakémkoliv dalším předložení číselného čárového kódu nebude k takto předložené eVstupence přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup do sálu, a to bez ohledu na to, kdo výše uvedené vstupenky předloží.

Společnost Collegium Marianum neodpovídá za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním eVstupenky. Její padělání je trestné. eVstupenka je neplatná, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami. Dodatečnými úpravami se eVstupenka stává neplatnou.

4. Internetová rezervace vstupenek

Společnost Collegium Marianum umožňuje Zákazníkovi provedení internetové rezervace vstupenek na vybraná představení dle svého uvážení na internetových stránkách www.letnislavnosti.cz.

V případě provedení internetové rezervace vstupenek Zákazník volí požadované představení, jeho čas, konkrétní místa v sále, kategorii zákazníka a způsob doručení a zaplacení vstupenek. Způsob doručení „Osobně“ znamená osobní vyzvednutí ve Festivalovém centru, způsob doručení „eVstupenka“ umožňuje platbu kartou přes internet a následné vytištění eVstupenky z pdf dokumentu na vlastní tiskárně Zákazníka.

Zákazník po provedení rezervace obdrží emailovou zprávu, která obsahuje unikátní číslo provedené rezervace a v případě volby převzetí vstupenek ve Festivalovém centru je zde nahlásí. Na jejím základě obsluha Festivalového centra zákazníkovi prodá příslušné rezervované vstupenky.

Emailová zpráva, kterou zákazník obdrží po uzavření internetové rezervace, rovněž obsahuje informaci o konečném termínu k vyzvednutí vstupenek na pokladně před začátkem představení. V případě, že si zákazník vstupenky nevyzvedne dle těchto pokynů, je společnost Collegium Marianum oprávněna prodat je jinému zákazníkovi.

Společnost Collegium Marianum neodpovídá za chybné údaje zadané zákazníkem při uzavírání internetových rezervací (datum, čas, představení, místa v sále).

Množstevní slevu lze uplatnit pouze ve Festivalovém centru.

5. Ostatní podmínky

Zákazník dokládá při kontrole vstupenek buď platnou běžnou vstupenku nebo eVstupenku s číselným čárovým kódem ve formě tištěné z PDF souboru. Uvedené čárové kódy budou při vstupu zkontrolovány hosteskami.

Zákazník je oprávněn obsadit pouze místo určené vstupenkou.

Platnou vstupenku je Zákazník povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy představení. V případě ztráty vstupenky kdekoliv v placené zóně místa konání koncertu může být Zákazník požádán o opuštění prostor bez jakékoliv náhrady.

6. Ochrana osobních údajů

Zákazník dává nákupem eVstupenky nebo rezervací běžné vstupenky přes internet společnosti Colleigum Marianum – Týnská škola s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace prodeje eVstupenky nebo realizace rezervace běžné vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu jednoho roku. Společnost Collegium Marianum garantuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou postoupena jinému subjektu. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely společnosti Collegium Marianum.

Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny eVstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a společnost Collegium Marianum nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

7. Reklamační podmínky

Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.

V případě, že Zákazníkovi bude po provedení platby vstupenek pomocí platební karty na pokladně či při nákupu v internetovém obchodě společnosti Collegium Marianum odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou Zákazník použil k platbě za vstupenky. Změna programu a účinkujících vyhrazena.

Pořadatel si vyhrazuje práve na změnu programu.

Dojde-li ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil běžnou vstupenku nebo eVstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné za těchto podmínek:

a) pokud byla vstupenka zakoupena ve Festivalovém centru či v smluvních pokladnách, bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil.

b) pokud se jedná o eVstupenku (zakoupenou přes internet), bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností Collegium Marianum – Týnská škola s.r.o. a Zákazníkem.

Společnost Collegium Marianum si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a její účinnost zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.letnislavnosti.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 21. května 2012.

Aktualizováno v Praze dne 26. dubna 2017.

Letní slavnosti staré hudby
mezinárodní hudební festival

Collegium Marianum – Týnská škola s.r.o.
Vodičkova 700/32, 110 00 Praha 1
IČ: 25700359 DIČ: CZ25700359
[:en]

Terms and Conditions

1. General Provisions

Collegium Marianum – Týnská škola s.r.o. (Collegium Marianum) is the organiser of International Music Festival Summer Festivities of Early Music.

The “Customer” is a subject that has entered into a purchase agreement with the company Collegium Marianum for a ticket to a concert or other performance presented by the company Collegium Marianum directly at the Festival Center, at the website www.letnislavnosti.cz or through the sales of contracted ticket offices Ticketstream.

A “Regular Ticket” is a ticket printed at the Festival Center and at venues designated for the printing of tickets.
An “eTicket” is a ticket bearing a barcode, which a Customer receives in PDF format for printing out on the Customer’s printer after the eTicket has been ordered and paid for on line.

The Customer consents to the General Terms and Conditions, which are binding upon both parties. The version of the General Terms and Conditions valid as of the date of the rendering of payment of the purchase price for a ticket shall be decisive.

2. Ticket purchase

The Customer may purchase tickets to concerts and performances of the IMF Summer Festivities of Early Music at the Festival Center and render payment for them in cash or by payment card with or without a prior on-line reservation, or may render payment on line using the following types of payment cards: MasterCard, Maestro, Visa or Visa Electron, or using the payment system PaySec, or following a reservation made in advance, may render payment from within the Czech Republic by wire transfer.

3. Online ticket purchase (eTicket)

An eTicket may be purchased no later than 4 hours before the beginning of the requested performance. Thereafter, the Customer may make a purchase only from among the remaining Regular Tickets at the ticket office at the venue before the performance.

If you buy discounted eTickets (discounts disabled persons or seniors), the ticketholder must present a valid document proving his/her entitlement to the discount upon ticket checking.

When buying eTickets, tickets to multiple performances may be purchased in a single transaction. A maximum of 6 tickets may be purchased for each performance.

The Customer is not charged any handling fee above the actual ticket price when buying eTickets.

Once the Customer has completed the order form for an eTicket, the total purchase price is displayed, which the Customer is required to pay. This purchase price is the current price for the ordered performance, and it is a final price, i.e. including any discounts given.

After completing the order for an eTicket, the Customer is redirected to the secure payment gateway GP WepPay, through which the Customer renders payment.

Through the payment gateway GP WebPay or PaySec, the Customer enters all data necessary for paying the purchase price of the requested ticket.

The company Collegium Marianum bears no liability for incidents occurring in the course of payment through the payment gateway GP WebPay.

After the rendering of payment of the purchase price for an eTicket and successful completion of the order, the Customer is sent an e-mail message as a “Final Review” from the system of the company Collegium Marianum, containing data on the purchased tickets. This “Final Review” is not a substitute for a Regular Ticket or eTicket.

After the rendering of payment through the payment gateway GP WebPay, the Customer is redirected back to the Summer Festivities of Early Music website, where he/she chooses how to receive the eTicket. The Customer may choose to have the ticket displayed in PDF format and then print it out, or after submitting the appropriate data (first and last name, telephone number, e-mail address).

If the Customer neglects to choose any form of receipt of an eTicket and leaves the page offering the choice of methods, he/she may subsequently log back onto the system using the same user name and password and obtain an eTicket in printed form from the overview of his/her orders.

The numerical bar codes on an eTicket can be read by a scanner only once, meaning that no subsequent presenting of the numerical bar code whether printed out , and admission to the hall will not be granted on that basis, regardless of who is presenting the ticket in question.

The company Collegium Marianum bears no liability for any problems caused by the unauthorized use or copying of an eTicket. Forgery of tickets is a punishable offense. An eTicket is not valid if it does not bear legibly the data necessary for checking it, or if it has been subsequently altered.

4. Online Booking

The company Collegium Marianum may at its own discretion permit the Customer to make on-line reservations of tickets to selected performances.

When making on-line ticket reservations, the Customer chooses the desired performance, time, specific seat in the hall, customer category, and method of delivery and payment for the tickets.

After making a reservation, the Customer receives an e-mail message that is the “Final Review” containing a unique reservation number, which is to be given at the Festival Center if the Customer elects to pick up tickets there. On the basis of that number, Festival Center personnel will sell the Customer the relevant reserved tickets.

The “Final Review” e-mail that the customer receives after making an on-line reservation also contains information about the final deadline for picking up tickets at a ticket office before the beginning of the performance. If the Customer fails to pick up the tickets in accordance with these instructions, the company Collegium Marianum is entitled to sell those tickets to a different customer.

The company Collegium Marianum bears no liability for the entry of incorrect data by the Customer when making on-line reservations (date, time, performance, seat in the hall).

5. Further Conditions

When tickets are checked, the Customer shall present either a valid Regular Ticket or an eTicket with a numerical bar printed out from a PDF file. Upon admission, these bar codes will be checked with a barcode reader.

The Customer is only entitled to occupy the seat designated on the ticket.

The Customer must have a valid ticket in his/her possession for the duration of his/her attendance at the performance. In case of the loss of a ticket anywhere in the paid admission zone of the concert venue, the Customer may be asked to leave the premises without compensation of any kind.

6. Privacy Policy

By the purchasing of an eTicket or the reservation of a Regular Ticket on line, the Customer gives the company Collegium Marianum consent in accordance with Act No. 101/2000 Coll., Act No. 40/1995 Coll. and Act No. 480/2004 Coll. as amended for the processing of his/her personal data to the extent including his/her first and last name, e-mail address, telephone number and/or any other data entered in the registration form for the purpose of realizing the sale of an eTicket or realizing a reservation of a Regular Ticket on line, or for the purpose of handling a claim or for providing information about the cancellation of a performance for a period of one year. The company Collegium Marianum guarantees that this personal data shall be regarded as strictly confidential, and they will not be provided to another subject. All personal data are strictly confidential and will be used only for the purposes of the company Collegium Marianum.

Data serving for payment of the purchase price of an eTicket are provided directly to the companies operating secure internet payment gateways, and the company Collegium Marianum has no access to that data. The data are protected in accordance with the general terms and conditions of the operators of those secure internet payment gateways.

7. Complaints

Purchased tickets cannot be returned or exchanged. Lost tickets are not replaced.

After the rendering of payment for tickets using a payment card at a ticket office or for a purchase on the Summer Festivities of Early Music website, if the wrong amount is deducted from the Customer’s account, the Customer is entitled to exercise claims relating to such a circumstance only with the bank that issued the payment card used by the Customer to pay for the tickets.

The presenter reserves the right to change the concert programme or performers.

If a performance is cancelled for which a Customer has already purchased a Regular Ticket or an eTicket, the price of admission shall be refunded to the Customer under the following conditions:

a) If a ticket has been purchased at the Festival Center or at a contracted ticket office, the Customer shall be refunded the price paid, if he/she goes to the ticket office where the ticket was purchased without unnecessary delay.

b) In the case of an eTicket (purchased on line), upon the submitting of a claim for a refund in writing, the Customer shall be refunded the price paid by postal money order or by wire transfer.

8. Further Information

These General Terms and Conditions are valid for all business conducted between the company Collegium Marianum and the Customer.

The company Collegium Marianum reserves the right to change these General Terms and Conditions at any time. The company Collegium Marianum shall publish the changes and their effective date in an appropriate manner on its website at www.letnislavnosti.cz.

These General Terms and Conditions took effect on 21 May 2012.

Updated in Prague 26 April 2017.

Summer Festivities of Early Music
International Music Festival

Collegium Marianum – Týnská škola s.r.o.
Vodičkova 700/32, 110 00 Praha 1
IČ: 25700359 DIČ: CZ25700359
[:]