Laura

Petrarcovy sonety v renesančních madrigalech
(dobové úpravy pro gambový consort)
C. Monteverdi, O. di Lasso, L. Marenzio, G. P. da Palestrina

 

LA VIOLETTA (Nizozemí)
Joshua Cheatham – viola da gamba diskantová
Catherine Bahn – viola da gamba altová a basová
Heidi Gröger – viola da gamba basová
Simen Van Mechelen – trombón
Karl Nylhin – loutna
Paulina van Laarhoven – viola da gamba, umělecká vedoucí

 

Čtvrtek 16. 7. 2015, 19.30
Míčovna Pražského hradu, Pražský hrad, Praha 1

Koncert se konal ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království, ING Bank a se Správou Pražského hradu v rámci cyklu Hudba Pražského hradu.

 

Krásná francouzská šlechtična Laura de Noves měla štěstí. Platonicky se do ní zamiloval italský kníže básníků Francesco Petrarca a díky němu tu její jméno zůstane navěky, pokud tedy ty věky budou láskyplné. K Lauřině trvající slávě přispěli také skladatelé, a to hned ti největší – Monteverdi, Lasso, Marenzio a Palestrina –, když Petrarcovy Sonety Lauře zhudebnili. A právě tato zhudebnění v Míčovně Pražského hradu představila holandská gambistka Paulina van Laarhoven se souborem La Violetta. Gambový consort se skvělým Simenem Van Mechelenem na sólový trombón uvedl skladby v instrumentálních verzích, tedy přesně v duchu dobové interpretační praxe.

 

Program koncertu

Luca Marenzio (1553–1599)
Zefiro torna e’l bel tempo
Ma per me, lasso
Crudele, acerba, inesorabil morte
Solo e pensoso
Tutto ’l dí piango

 

Orlando di Lasso (?1532–1594)
Crudele, acerba, inesorabil morte
Solo e pensoso
Mia benigna fortuna

 

Giacomo Finetti (?1605–?1630)
Oh Maria

 

Giaches de Wert (1535–1596)
Vago augelletto che cantando vai
Solo e pensoso

 

Francesco Manara (fl. 1548–1591)
Nova angeletta

 

Giovanni Pierluigi da Palestrina (?1525–1594)
La ver aurora

 

Giovanni Felice Sances (1600–1679)
Cantada a voce sola sopra il passacaglia

 

Cipriano de Rore (?1515–1565)
Hor che ciel

 

Claudio Monteverdi (1567–1643)
Zefiro torna e’l bel tempo

 

Letní slavnosti staré hudby, Laura a soubor La Violetta
Opera PLUS, 17.7. 2015, Hana Ehlová
Kromě zajímavých sólových intermezz loutny a theorby Karla Nylhina – například před Finettiho O Maria, quae rapis corda hominum – žádný z nástrojů nijak nepřevažoval nad ostatními a obdivovat tak bylo třeba především jemnou práci s celkovým zvukem, v němž se hráči skvěle doplňovali. Vynikající trombónista Simen Van Mechelen zaujal velmi čistou hrou s krásně jemným témbrem, který úžasně vyzněl v Crudele, acerba inesorabil morte Orlanda di Lassa či v místech, v nichž se setkal pouze s basovou gambou Heidi Gröger. Výrazněji se dále prosadil Joshua Cheatham a pochopitelně Paulina van Laarhoven, která celý ansámbl vedla velmi citlivě a do popředí se dostávala především v instrumentální folii či na samotném konci přidané passacaglii, v níž kromě skvělé intonace předvedla také zajímavou práci s dynamikou.

Why Fair Go Casino is the Choice of Australian Gamers

As the online casino industry continues to grow, Australian gamers are faced with a plethora of choices when it comes to where to play. Amidst this crowded landscape, Fair Go Casino has emerged as a standout favorite among Aussie players. In this article, we delve into the reasons behind Fair Go Casino's popularity and explore why it has become the go-to destination for many Australian gamblers.

From its generous bonuses and promotions to its wide selection of games tailored to Australian preferences, Fair Go Casino offers a unique and enticing gaming experience. But what sets Fair Go Casino apart from the rest? Join us as we uncover the key factors that make Fair Go Casino the top choice for Australian gamers and why it has garnered such a loyal following in the competitive world of online casinos.

A Trusted Name in Australian Gaming

Australian gamers choose Fair Go Casino as their preferred online gaming destination for several reasons. Firstly, Fair Go Casino offers a wide range of popular casino games, including slots, table games, and specialty games, catering to the diverse preferences of Australian players. The platform is user-friendly and provides a seamless gaming experience, ensuring that players can easily navigate the site and enjoy their favorite games without any hassle.

In addition, Fair Go Casino is known for its generous promotions and bonuses, rewarding players with lucrative offers and exciting incentives. Australian gamers appreciate the regular promotions, such as deposit bonuses, free spins, and cashback rewards, which enhance their gaming experience and increase their chances of winning big. Moreover, Fair Go Casino prioritizes player security and provides reliable customer support, creating a trustworthy and safe environment for Australian players to enjoy their online gaming adventures.

Unmatched Selection of Games and Features

Australian gamers choose Fair Go Casino as their go-to online gaming platform for several compelling reasons. Firstly, Fair Go Casino offers a wide range of popular casino games, including slots, table games, and specialty games, providing players with diverse options to suit their preferences. Moreover, the casino's user-friendly interface and seamless gaming experience make it convenient and enjoyable for players of all skill levels. With its generous bonuses and promotions, Fair Go Casino ensures that Australian gamers have ample opportunities to boost their winnings and extend their playtime. Additionally, the casino's commitment to providing top-notch customer support further enhances the overall gaming experience, making it a trusted choice among the gaming community.

For Australian players seeking a reliable and exciting online casino experience, Fair Go Casino stands out as a top choice. With its secure and fair gaming environment, players can enjoy peace of mind while trying their luck on a variety of entertaining games. The casino's dedication to transparency and integrity is evident in its licensing and regulation, assuring players of a safe and trustworthy platform to explore their favorite games. Furthermore, Fair Go Casino's accessibility across various devices allows gamers to enjoy their favorite titles anytime, anywhere. To experience the thrill of winning big and immerse yourself in a world of exciting casino games, visit https://fairgo-slots.com/ and join the vibrant community of Australian players at Fair Go Casino today.

Commitment to Responsible Gaming Practices

Australian gamers choose Fair Go Casino for its commitment to providing a safe and fair gaming environment. With a focus on transparency and integrity, Fair Go Casino ensures that players can enjoy their favorite games with peace of mind. The casino's adherence to strict regulations and licensing requirements gives players confidence that they are playing on a reputable platform.

Furthermore, Fair Go Casino caters specifically to the Australian market, offering a wide range of popular games and banking options tailored to local players. With generous promotions and bonuses, including a lucrative welcome package, Australian gamers are drawn to Fair Go Casino for its dedication to providing a rewarding gaming experience. The casino's responsive customer support team and user-friendly interface also contribute to its popularity among Australian players seeking a reliable and enjoyable online casino.

Exclusive Promotions and Rewards for Players

Australian gamers choose Fair Go Casino for a variety of reasons that cater specifically to their preferences and needs. One key factor is the casino's focus on providing a wide range of popular games that are favored by Australian players. From pokies to table games, Fair Go Casino offers an extensive selection of titles that appeal to the local gaming community.

Moreover, Fair Go Casino stands out for its commitment to providing a safe and secure gaming environment. Australian players value the peace of mind that comes with knowing their personal and financial information is protected. Fair Go Casino employs top-notch security measures to ensure that players can enjoy their favorite games without any concerns about privacy or data security.

Another reason why Fair Go Casino is the choice of Australian gamers is its dedication to offering generous bonuses and promotions. Players appreciate the regular bonus offers and rewards that enhance their gaming experience and provide additional value. Whether it's welcome bonuses, free spins, or cashback offers, Fair Go Casino ensures that players feel valued and rewarded for their loyalty.

Furthermore, Fair Go Casino's reliable customer support and convenient banking options contribute to its popularity among Australian gamers. The casino's responsive support team is available to assist players with any inquiries or issues they may encounter. Additionally, Fair Go Casino offers a variety of payment methods that are convenient and secure, making it easy for Australian players to deposit and withdraw funds hassle-free.

Seamless User Experience and Customer Support

Australian gamers choose Fair Go Casino for its strong reputation of fairness and reliability. With a focus on providing a transparent and secure gaming environment, Fair Go Casino has gained the trust of players across Australia. The casino is known for its commitment to responsible gaming practices, ensuring that players can enjoy their favorite games in a safe and regulated setting.

One of the key reasons why Fair Go Casino is the top choice for Australian gamers is its impressive selection of high-quality games. From classic pokies to exciting table games and everything in between, the casino offers a wide range of options to suit every player's preferences. With top-notch graphics and seamless gameplay, Fair Go Casino provides an immersive gaming experience that keeps players coming back for more.

Moreover, Fair Go Casino stands out for its generous bonuses and promotions tailored specifically for Australian players. From welcome bonuses to ongoing promotions and loyalty rewards, players at Fair Go Casino are treated to a plethora of incentives that enhance their gaming experience. This dedication to providing value to its players further solidifies Fair Go Casino as the go-to choice for Australian gamers seeking a fun and rewarding online casino experience.

With its commitment to providing a safe, entertaining, and rewarding gaming experience, Fair Go Casino has undoubtedly secured its place as the top choice for Australian gamers. From a wide selection of high-quality games to generous bonuses and excellent customer support, Fair Go Casino ticks all the boxes for players looking for a reliable and enjoyable online casino. The casino's focus on fairness, transparency, and player satisfaction sets it apart in the competitive online gaming industry. For Australian gamers seeking a trustworthy and exciting online casino experience, Fair Go Casino stands out as the premier destination.