Pravidla soutěží na Facebooku

Obecná pravidla platná pro všechny FB respektive IG soutěže pořádané na korporátním profilu @collmarianum a @letnislavnosti respektive collegiummarianum
 
1. Pořadatelem facebookových soutěží je společnost Collegium Marianum – Týnská škola s.r.o. se sídlem Vodičkova 700/32, 110 00 Praha 1; IČ: 25700359, DIČ: CZ25700359, kontaktní údaje: info@collegiummarianum.cz, tel.: +420 224 229 462, 731 448 346, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 62365, zapsaná ke dni 12. října 1998 (dále jen „Pořadatel“)
 
2. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s Facebookem a Facebook za jejich průběh neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěží poskytujete Pořadateli a společnosti Facebook nebudou nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být směřovány pořadateli soutěže, nikoliv Facebooku.
 
3. Konkrétní výběr výherce se u jednotlivých soutěží může lišit. Způsob výběru vždy určují doplňující pravidla uvedená v soutěžním příspěvku.
 
4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, bez nároku na náhradu, akci a marketingovou soutěž odložit, přerušit, nebo zrušit nebo jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že každá tato změna bude vyhlášena na facebookovém profilu @collmarianum, případně @letnislavnosti respektive na instagramovém profilu collegiummarianum, čímž nabývá účinnosti vůči pořadateli i účastníkům soutěže.
 
5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých má podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze odvolat.
 
6. Registrací do soutěže účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje pořadateli a organizátorovi poskytnuté v souvislosti s účasti v soutěži, budou zpracovány společností Collegium Marianum – Týnská škola s.r.o. se sídlem Vodičkova 700/32, 110 00 Praha 1; IČ: 25700359, DIČ: CZ25700359, jakožto správcem osobních údajů.

Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a to na dobu 10 let od přihlášení do Soutěže. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je Pořadatel viz článek 1. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány v souladu s pravidly uvedenými na webu pořadatele: https://www.collegiummarianum.cz/zasady-zpracovani/

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života.

Zveřejnění
Vítězové Soutěže budou osloveni Pořadatelem za účelem vyslovení souhlasu se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno Soutěžícího v médiích (vč. internetu), zejména na facebookových stránkách @collmarianum, případně @letnislavnosti respektive na instagramovém profilu collegiummarianum. Souhlas podle tohoto odstavce je udělen na dobu 10 let . Pokud je tento souhlas odvolán v okamžiku, kdy již byly Osobní údaje podle těchto Pravidel zveřejněny, nelze se vůči Pořadateli domáhat odstranění zveřejnění, které již není v jeho dispozici (zejm. zveřejnění v médiích vlastněných subjekty odlišnými od Pořadatele).

Pro získání informací týkajících se bezpečnosti ochrany osobních údajů, postupu jejich užívání a využití práv subjektu osobních údajů, může Soutěžící kontaktovat Pořadatele na adrese info@collegiummarianum.cz
 
7. Odesláním příspěvku do soutěže uděluje každý soutěžící pořadateli v rámci soutěže nevýhradní, převoditelnou, bezúplatnou, územně, množstevně, časově a technologicky neomezenou licenci k užití veškerých příspěvků a dalšího obsahu, a to na dobu trvání majetkových práv autora či vlastníka tohoto duševního vlastnictví a pro všechny možné účely užití (dále jen „Licence“), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem (tj. užití díla zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona).

Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na Facebooku nebudou porušena práva třetích osob a nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.
 
8. Soutěžní příspěvky nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Stejně tak nesmí být zaměřené proti společnosti Collegium Marianum – Týnská škola s.r.o. Takové příspěvky budou ze soutěže automaticky vyřazeny.
 
9. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnostem skupiny Collegium Marianum – Týnská škola s.r.o., nebo se považují za osoby blízké zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu společností skupiny Collegium Marianum – Týnská škola s.r.o., nebo osoby s těmito společnostmi jinak personálně nebo majetkově propojené.
 
10. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají plnou způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt na území České republiky a osoby mladší 18 let, které budou v případě výhry zastoupeny zákonným zástupcem.
 
11. Pokud se výherce soutěže do 7 dní od vyhlášení výsledků na sociální síti neozve, výhra s okamžitou platností a bez možnosti odvolání propadá ve prospěch pořadatele.
 
13. Zapojením se do soutěže účastník automaticky souhlasí s těmito pravidly.
 
V Praze dne 15.6.2018